Wij brengen werkzoekenden en werkgevers bij elkaar!

Disclaimer

Het mobiliteitscentrum voor de schoonmaak heeft deze website met zorgvuldigheid samengesteld. Toch is het mogelijk dat de aangeboden informatie verouderd, onvolledig of niet meer juist is. Het mobiliteitscentrum aanvaardt voor mogelijke onjuistheden in de informatie op de website geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de informatie op deze website. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor de informatie die bezoekers downloaden en eventueel foutief (wel of niet via de website van Schoonmakend Nederland) aan derden doorgeven.

Onder website wordt in deze disclaimer verstaan: https://mobiliteitscentrumschoonmaak.nl/ en daaraan gekoppelde (sub)domeinen. 

Privacy beleid

Het mobiliteitscentrum respecteert de privacy van alle leden en gebruikers van onze website. Wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Dit privacy beleid heeft betrekking op de gegevensverwerking door het mobiliteitscentrum via het ledensysteem en de verwerkingen via onze website alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als mobiliteitscentrum zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Het mobiliteitscentrum Schoonmaak
Lichttoren 32
5611 BJ Eindhoven
contact@mobiliteitscentrumschoonmaak.nl

Verwerken van persoonsgegevens

U kunt het grootste deel van onze website gebruiken zonder dat u daarbij persoonsgegevens hoeft te verstrekken. Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten van het Mobiliteitscentrum Schoonmaak, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het CRM-pakket van het Mobiliteitscentrum Schoonmaak en worden gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren. Op het afgeschermde gedeelte van onze website vindt u waardevolle informatie en kunt u documenten downloaden. Daarbij verwerken wij persoonsgegevens. Wij houden ons daarbij aan de privacywetgeving.

Uw persoonsgegevens worden door het mobiliteitscentrum verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Uitvoeren van de doelstellingen van het mobiliteitscentrum zoals vermeld op de website.
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • Het aanmelden voor bijeenkomsten.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgens persoonsgegevens van u vragen:

 • Bedrijfsnaam
 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • BSN nummer
 • Zakelijk e-mailadres
 • Zakelijk telefoonnummer
 • Geslacht

Toestemmingsverklaring traject

1.         Inzage in de activiteiten van uw traject voor controle

SZW kan voor uw traject een controle uitvoeren. In de regeling is daarvoor opgenomen dat het BSN-nummer vereist is. Controle is nodig om u te kunnen identificeren en om te kunnen vaststel- len of u behoort tot de doelgroep van de regeling. Verder wordt vastgesteld of de activiteiten binnen uw traject echt zijn uitgevoerd en of het volgens de regels is gebeurd. Voor deze controle- doeleinden is uw BSN nodig. Voor uw ontwikkeladviesactiviteit is inzage in uw persoonlijke ontwikkelplan en het gespreksverslag nodig. Voor uw begeleidingstraject is inzage in uw verder te nemen stappen en het gespreksverslag nodig. Voor scholing is daarnaast afgifte van uw bewijs van afronding nodig. De controlerende ambtenaar van SZW of accountant heeft een geheimhoudingsplicht. Hij zal geen kopieën maken of op een andere manier uw gegevens delen met derden. Het ministerie wil alleen weten of de activiteiten werkelijk uitgevoerd zijn. En of de verantwoording op de juiste wijze is opgesteld.

2.        Benadering voor onderzoeksdoeleinden door het door het ministerie ingeschakelde onderzoeksbureau en medewerking aan onderzoek

Het ministerie wil graag weten wat het sectoraal maatwerktraject de deelnemers heeft opgeleverd. Daarom zal een onderzoeksbureau de regeling in opdracht van het ministerie evalueren. Het onderzoeksbureau dat de evaluatie gaat uitvoeren kan contact met u opnemen om mee te werken aan de evaluatie. Daarvoor is het nodig dat zij beschikken over uw contactgegevens. Uw gegevens worden anoniem verwerkt.

 

De wettelijke regeling voorziet erin dat uw BSN-nummer wordt verwerkt met het oog op het kunnen verstrekken van de subsidie waarmee u uw activiteit (ontwikkeladvies, begeleiding, scholing of een EVC-procedure) gratis kunt volgen.

Uiteraard kunnen wij u niet verplichten uw BSN-nummer te overleggen, maar de activiteit kan dan niet gratis aan u worden aangeboden.

Het BSN-nummer is nodig voor identificatie, vaststelling of u tot de doelgroep van de regeling behoort, of de activiteiten volgens de regels zijn uitgevoerd. Daarnaast wil het ministerie graag weten wat de resultaten van deze regeling zijn. Daarvoor is onderzoek nodig, waarbij wij u graag willen kunnen benaderen. Alleen voor die doelen wordt uw BSN gebruikt.

Projectnaam: Behoud kennis en kunde voor de schoonmaakbranche Projectnummer: 2021NLLD2029778 

Met het akkoord gaan op dit formulier geeft u aan kennis te hebben genomen van de redenen waarom en de wijze waarop uw BSN-nummer wordt gebruikt.

 

Bewaartermijn

Het mobiliteitscentrum Schoonmaak bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt dan wel op grond van de wet is vereist. 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. In dat geval kunt u contact met ons opnemen. Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per email, dan kunt u zich te allen tijde afmelden middels de link onderaan de betreffende email.

Cookies

Om een goede werking van deze website te bewerkstelligen maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Het mobiliteitscentrum verzamelt géén gebruiksgegevens en de vergaarde informatie blijft anoniem.